Academia Fran Cambridge English Language Exam Preperation Centre
 

Adjectives & Adverbs

ancientHelpantiguo
modernHelpmoderno
angryHelpenfadado
quiet, gladHelptranquilo. contento
artificialHelpartificial
naturalHelpnatural
beautifulHelpbonito
uglyHelpfeo
bestHelpmejor
worstHelppeor
bigHelpgrande
smallHelppequeño
blackHelpnegro
whiteHelpblanco
blondeHelprubio
brownHelpmoreno
boringHelpaburrido
funHelpdivertido
braveHelpvaliente
cowardHelpcobarde
brightHelpclaro, brillante
dull, darkHelpsombrío, oscuro
busyHelpocupado
freeHelpdesocupado
calmHelptranquilo
excitedHelpexcitado
carefulHelpcuidadoso
carelessHelpdescuidado
cleanHelplimpio
dirtyHelpsucio
cleverHelplisto
sillyHelptonto
clumsyHelptorpe
skilfulHelphábil
coldHelpfrío
hotHelpcaliente
colourfulHelpcolorido
colourlessHelpdescolorido
comfortableHelpcómodo
uncomfortableHelpincómodo
cheapHelpbarato
expensiveHelpcaro
dangerousHelppeligroso
safeHelpseguro
darkHelposcuro
lightHelpclaro
deadHelpmuerto
aliveHelpvivo
deepHelpprofundo
highHelpalto,
differentHelpdiferente
sameHelpmismo, igual
difficultHelpdifícil
easyHelpfácil
domesticHelpdoméstico
wildHelpsalvaje
dryHelpseco
wetHelphúmedo
earlyHelptemprano
lateHelptarde
excitingHelpexcitante
boringHelpaburrido
fastHelprápido
slowHelplento
fatHelpgordo
thin, slimHelpdelgado
firstHelpprimero
lastHelpúltimo
freeHelplibre
takenHelpocupado
friendlyHelpamistoso
hostileHelphostil
frontHelpdelantero
backHelptrasero
fullHelplleno
emptyHelpvacío
goodHelpbueno
badHelpmalo
guiltyHelpculpable
innocentHelpinocente
hairyHelppeludo
baldHelpcalvo
handsomeHelpguapo
uglyHelpfeo
happyHelpfeliz
sadHelptriste
hardHelpduro
softHelpblando
heavyHelppesado
lightHelpligero
highHelpalto
lowHelpbajo
horribleHelphorrible
beautifulHelpbonito
hungryHelphambriento
fullHelplleno
illHelpenfermo
healthyHelpsano
intelligentHelpinteligente
stupidHelpestúpido
interestingHelpinteresante
boringHelpaburrido
kindHelpamable
mean, rudeHelpmalo, grosero
largeHelpgrande
smallHelppequeño
lazyHelpperezoso
activeHelpactivo
leftHelpizquierda
rightHelpderecha
lonelyHelpsolitario
crowdedHelplleno, abarrotado
longHelplargo
shortHelpcorto
loudHelpruidoso
quietHelptranquilo
lovelyHelpprecioso
horrible, nastyHelphorrible
luckyHelpafortunado
unluckyHelpdesafortunado
marriedHelpcasado
singleHelpsoltero
narrowHelpestrecho
wideHelpancho
naughtyHelptravieso
goodHelpbueno
nearHelpcerca
farHelplejos
nervousHelpnervioso
calmHelptranquilo
niceHelpagradable
awfulHelpdesagradable
noisyHelpruidoso
quietHelptranquilo
oldHelpviejo
newHelpnuevo
oldHelpviejo
youngHelpjoven
openHelpabierto
closedHelpcerrado
optimisticHelpoptimista
pessimisticHelppesimista
poorHelppobre
richHelprico
popularHelppopular
unpopularHelpimpopular
prettyHelpbonito
uglyHelpfeo
privateHelpprivado
publicHelppúblico
quickHelprápido
slowHelplento
rightHelpcorrecto
wrongHelpincorrecto, equivocado
roundHelpredondo
squareHelpcuadrado
sadHelptriste
gladHelpcontento
shallowHelppoco profundo
deepHelpprofundo
shortHelpbajo
high, tallHelpalto
shyHelptímido
outgoingHelpextrovertido
smoothHelpsuave
roughHelpáspero
spottedHelpmanchado, de lunares
stripedHelpa rayas
straightHelpliso
curlyHelprizado
strongHelpfuerte
weakHelpdébil
sunnyHelpsoleado
cloudyHelpnublado
sweetHelpdulce
bitter, sourHelpamargo
tastyHelpsabroso
insipid, tastelessHelpinsípido
thickHelpgrueso
thinHelpdelgado
thirstyHelpsediento
hungryHelphambriento
tidyHelpordenado
untidyHelpdesordenado
tightHelpajustado
looseHelpsuelto
topHelplo alto
bottomHelpmás bajo
trueHelpverdadero
falseHelpfalso
upHelparriba
downHelpabajo
warmHelptemplado
cool, freshHelpfresco
wonderfulHelpmaravilloso
terribleHelpterrible

Adjectives & Adverbs

be amazingHelpser asombroso
be amazedHelpestar asombrado
be amusingHelpser divertido
be amusedHelpestar entretenido
be annoyingHelpser fastidioso
be annoyedHelpestar cabreado
be astonishingHelpser asombroso
be astonishedHelpestar asombrado
be boringHelpser aburrido
be boredHelpestar aburrido
be confusingHelpser confuso
be confusedHelpestar confuso
be depressingHelpser deprimente
be depressedHelpestar deprimido
be disgustingHelpser asqueroso
be disgustedHelpestar disgustado
be embarrassingHelpser embarazoso
embarrassedHelpestar sonrojado
be excitingHelpser excitante
be excitedHelpestar excitado
be exhaustingHelpser agotador
be exhaustedHelpestar agotado
be frighteningHelpser aterrador
be frightenedHelpestar asustado
be satisfyingHelpser satisfactorio
be satisfiedHelpestar satisfecho
be shockingHelpser chocante
be shockedHelpestar sorprendido
be tiringHelpser agotador
be tiredHelpestar cansado
be worryingHelpser preocupante
be worriedHelpestar preocupado